KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3 Ferie zimowe:

14 -27 luty 2022 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4 Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwiecień 2022 r

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Egzamin ósmoklasisty

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

6 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9)

 

29 kwietnia 2022 r. 

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

     
     
8

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 -etap pisemny

-etap praktyczny

Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektoerm Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji  nie później  niż 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu

(podstawa prawna: § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków  i sposobu oceniania , klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołąch publicznych- Dz. U. z 2012r. poz. 262)

9 Zakończenie rocznych zajęc dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, po 2572, z późn. zm.).

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...